Regulamin sklepu internetowego Grajfer.pl

Sklep internetowy, działający pod adresem www.grajfer.pl, prowadzony jest przez:

Grajfer Strefa Gier Michał Marchwiński 

Ul. Wierzyńskiego 3

87-100 Toruń

NIP: 9562143749

REGON: 340928010

Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki

 

 

Regulamin sklepu internetowego Grajfer.pl

Sklep internetowy, działający pod adresem www.grajfer.pl, prowadzony jest przez:

Grajfer Strefa Gier Michał Marchwiński 

Ul. Wierzyńskiego 3

87-100 Toruń

NIP: 9562143749

REGON: 340928010

Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki

 

 


§1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa warunki i zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.grajfer.pl/, a w tym: sposób rejestracji i użytkowania Konta w ramach Sklepu, sposób składania Zamówień oraz ich realizacji, sposoby dostarczania zamówionych produktów, uiszczania opłaty przez Klientów a także  tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Wyrażenia i zwroty występujące z niniejszym Regulaminie oznaczają:

a) Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.grajfer.pl/, prowadzony przez firmę Grajfer Strefa Gier Michał Marchwiński (zarejestrowaną przy ul. Wierzyńskiego 3 87-100 Toruń, NIP: 9562143749, REGON: 340928010),

b) Klient – podmiot, który złożył lub ma zamiar złożyć zamówienie w Sklepie,

c) Umowa sprzedaży  - umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Klientem a Grajfer Strefa Gier Michał Marchwiński ul. Wierzyńskiego 3 87-100 Toruń, NIP: 9562143749, REGON: 340928010, za pośrednictwem Sklepu,

d) Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży, określająca rodzaj i ilość towaru, jakiego Umowa ma dotyczyć,

f) Towar – przedmioty oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu,

g) Konto – baza zawierająca dane klienta wykorzystywane do realizacji zamówienia, historie zamówień, informacje o dokonanych wpłatach.


2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, pod adresem internetowym http://www.grajfer.pl/,  na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną Klient powinien zapoznać się z Regulaminem udostępnionym na stronie internetowej pod adresem grajfer.pl/regulamin

4. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Klienta.

6. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową, która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript.

7.  Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabronione jest:
a) dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym (np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich)
b) korzystanie ze sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie (np. poprzez użycie określonego oprogramowania).
c) podawanie danych osobowych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich.

 

§ 2 Rejestracja


1. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna. 

2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane, zaakceptować Regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Klienta w celach związanych z realizacją składanych Zamówień.

3. Po wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracji zostanie utworzone Konto Klienta. Klient otrzyma potwierdzenie rejestracji na podany adres e-mail.

4. W przypadku, gdy dane Klienta wymagane podczas rejestracji ulegną zmianie, Klient powinien dokonać ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością, aby uniknąć nieporozumień w zakresie realizowanych Zamówień.

 

§ 3 Zamówienia


1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2. Informacje o Towarach w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

3. Klient dokonuje wyboru Towarów, których nabyciem jest zainteresowany poprzez naciśnięcie przycisku z poleceniem „Do koszyka”. Nie jest to równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Klient może dodawać lub usuwać produkty z Koszyka oraz określić ilość zamawianych sztuk danego Towaru.

4. Aby złożyć Zamówienie, Klient zobowiązany jest wskazać adres, na jaki Towar ma zostać dostarczony i/lub na jaki ma zostać wystawiona faktura, wybrać opcję przesyłki i formę płatności oraz nacisnąć przycisk „Potwierdzam zamówienie”.

5. Rejestracja Konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie. Klient nie posiadający Konta może złożyć Zamówienie wypełniając formularz „Szybkie Zakupy” dostępny w drugim kroku realizacji Zamówienia, a nastepnie postepując według kolejnych kroków, opisanych w pkt 4.

6.  W celu poprawnego złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację oraz identyfikację odbiorcy Towaru, jeżeli będzie to inna osoba. 

7. Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia wysyłając wiadomość pod wskazany przez klienta adres e-mail.

8. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w pkt 7.

9. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.


§ 4 Płatności


1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto (zawiarają podatek VAT).

2. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar.

3. Koszty dostawy Towaru do Klienta podane są oddzielnie i określone są w cenniku dostawy. Całkowita wartość zamówienia jest wskazana po wybraniu przez Klienta Towaru oraz sposobu dostawy.

4. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

1) płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym przy ul. Mostowej 19 w Toruniu
2) przedpłata – przelew na konto bankowe; w przypadku wyboru tej formy płatności, Klient powinien dokonać jej w ciągu 3 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.
3) płatność elektroniczną za pomocą systemu DotPay.pl dokonywana w momencie składania zamówienia.


6. Klient dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży. Jednakże zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji lub wyprzedaży będą realizowane z zachowaniem cen wiążących zgodnie z pkt. 6.

8. W przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez podmioty realizujące Sklep ma prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy. Postanowienie to nie dotyczy Zamówień już realizowanych.

 

§ 5 Wysyłka i dostawa Towaru


1. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia, chyba, że klient jako sposób dostawy wybrał odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym przy ul. Mostowej 19 w Toruniu.

2. Sklep ma obowiązek dostarczenia Klientowi zamówionego Towaru bez wad.

3. W przypadku Towarów wadliwych, opis danego Towaru w sklepie internetowym zawiera wyraźną informację o istniejącej wadzie (pkt. 2 nie ma wówczas zastosowania).

2. Dostawa towaru realizowana jest na terenie Polski.

4. Całkowity czas, w jakim Towar zostanie dostarczony do Klienta to suma czasu potrzebnego do przygotowania Towaru do wysyłki, tj 24 godziny,oraz czas dostawy. Czas dostawy może różnić się w zależności od wybranego sposobu dostawy.

5. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem  dostawców usług pocztowych lub kurierskich lub udostępnia Towar do odbioru przez Klienta w siedzibie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu odbioru Towaru.

6. W przypadku płatności o której mowa w § 5 ust. 5 pkt. 2 termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem Zamówienia, a datą zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym sprzedającego.

7. W przypadku płatności przy odbiorze osobistym oraz w sposób, o którym mowa w mowa w § 5 ust. 5 pkt. 3 Towar wysyłany jest niezwłocznie.

8. Jeżeli zamawiany przez Klienta Towar jest niedostępny, Sklep niezwłocznie, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli została już zapłacona.

9. Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru w momencie dostarczenia mu i odbioru Towaru, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy).

 

§ 6 Reklamacje

1.Grajfer Strefa Gier jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez  konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów oraz przepisami Kodeksu Cywilnego

 

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@grajfer.pl lub adres GRAJFER Strefa Gier, Mostowa 19, 87-100 Toruń.

3. Grajfer Strefa Gier zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.

4. Odpowiedzialność Sklepu z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa 2 lata od dnia wydania Towaru.

4. W przypadku niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności oraz dowodem  zakupu (paragon, faktura lub inne potwierdzenie dokonanego zakupu)

5. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru.

6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

7. W przypadku, gdy Klient będzie chciał wdać się w spór w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów.

 


§ 7 Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, należy wysłać stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed upływem wskazanego w pkt. 1 terminu.

3. W przypadku określonym w pkt.1 Konsument zwraca Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.  Zwrócony Towar powinien być kompletny. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu, a także zwrot kosztów przesyłki towaru stosownie do zasad określonych w art. 32-33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1. Jednakże zwrot powyższej kwoty nastąpić może nie wcześniej niż po otrzymaniu zwracanego towaru przez Sklep. Konsument  powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności za Towar kartą płatniczą zwrot środków zostanie dokonany na kartę.

5. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi klient.

6. W przypadku naruszenia przez Konsumenta  warunków określonych w pkt. 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży jest bezskuteczne, Towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi wpłaconych należności.

7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 


§ 9 Postanowienia końcowe


1. Sklep zastrzega sobie mozliwość nanoszenia zmian w postanowieniach Regulaminu. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 21 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje konto w Sklepie.

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów


Newsletter

Szybki kontakt
  • Agnieszkaod 12:00 do 19:00
  • e-mail:agnieszka.trzepacz@grajfer.pl
  • telefon:+48 531 152 675
This content requires HTML5/CSS3, WebGL, or Adobe Flash Player Version 9 or higher.